Privacy verklaring

De Zijnskunstpraktijk van mevr. DF Musch, hierna te noemen Djoeke Musch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt Djoeke Musch bereiken onder 06 136 139 66 of via mailme@djoekemusch.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Djoeke Musch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan Djoeke Musch verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Djoeke Musch worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die verwerkt worden
Van cliënten die bij Djoeke Musch in sessies/behandeling zijn of zijn geweest, worden de medische en overige gegevens verwerkt zoals aan Djoeke Musch verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscodes van beroepsverenigingen van toepassing op het werk van Djoeke Musch. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden vastgelegd. Om die reden wordt door Djoeke Musch als volgt omgegaan met uw persoonsgegevens:

Dossierplicht
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Djoeke Musch, als uw behandelend coach/therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De hoofdregel voor het bewaren van (medische) dossiers staat eveneens in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw vitaliteit, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies, assessments en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw traject/behandeling noodzakelijk zijn en die Djoeke Musch, na uw expliciete toestemming, eventueel heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Djoeke Musch gaat zorgzaam om met uw persoonlijke en medische gegevens, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende coach/therapeut heeft Djoeke Musch als enige toegang tot uw behandelings- en gezondheidsgegevens.

Slechts in bijzondere gevallen kunnen uw behandelings- en gezondheidsgegevens ook gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als doorverwezen bent door een andere zorgverlener en de behandelingen zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens Djoeke’s afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Dossiervorming
 • Afhandelen van uw betaling
 • Sturen van de nieuwsbrief in het geval u daar toestemming voor heeft gegeven
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: Maken en plannen van afspraken voor consulten. Contact met u opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Ter identificatie wanneer u uw gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Voor het vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Voor het voeren van rechtszaken bij geschillen
 • Als Djoeke Musch daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor haar belastinggegevens.

Als Djoeke Musch vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Djoeke Musch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij gaat hierbij uit van 15 jaar, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Beroepsgeheim
Voor Djoeke Musch als coach en complementair paramedisch therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging
Djoeke Musch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mailme@djoekemusch.com

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw opgegeven contactgegevens bewaard tot u zich weer afmeldt. Deze contactgegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De nieuwsbrief draait op Mailchimp, daar worden dus ook uw gegevens opgeslagen. Mailchimp gebruikt deze gegevens zodat Djoeke Musch kan bijhouden hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en plaatst cookies. U kunt hier lezen hoe Mailchimp daar mee omgaat.

Recht van inzage
Als u uw gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen reageert Djoeke Musch zo snel mogelijk op uw verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door u is gedaan, vraagt Djoeke Musch u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailme@djoekemusch.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Djoeke Musch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Djoeke Musch een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van u heeft in een computerbestand naar u of een ander of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan Djoeke Musch weten. Mocht u er samen met Djoeke Musch niet  uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over sessies en behandelingen. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Djoeke Musch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers noch cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad zij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat Djoeke Musch zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via mailme@djoekemusch.com dan verwijdert zij deze informatie.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Djoeke Musch worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Djoeke Musch raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-06-2021