Privacy verklaring en Disclaimer

De Praktijk van Djoeke Musch, hierna te noemen de Praktijk, is gevestigd aan de Eksterlaan 191, 2026XE te Haarlem en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt de Praktijk bereiken onder 06 136 139 66 of via mailme@djoekemusch.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
De Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Djoeke’s diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan de Praktijk verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door de Praktijk worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die verwerkt worden
Van cliënten die bij de Praktijk in sessies/behandeling zijn of zijn geweest, worden de medische en overige gegevens verwerkt zoals aan de Praktijk verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscodes van beroepsverenigingen van toepassing op het werk van de Praktijk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden vastgelegd. Om die reden wordt binnen de Praktijk als volgt omgegaan met uw persoonsgegevens:

Dossierplicht
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Djoeke Musch, als uw behandelend coach/therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De hoofdregel voor het bewaren van (medische) dossiers staat eveneens in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw vitaliteit, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies, assessments en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw traject/behandeling noodzakelijk zijn en die Djoeke Musch, na uw expliciete toestemming, eventueel heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

De Praktijk gaat zorgzaam om met uw persoonlijke en medische gegevens, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende coach/therapeut heeft Djoeke Musch als enige toegang tot uw behandelings- en gezondheidsgegevens.

Slechts in bijzondere gevallen kunnen uw behandelings- en gezondheidsgegevens ook gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als doorverwezen bent door een andere zorgverlener en de behandelingen zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens Djoeke’s afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Dossiervorming
 • Afhandelen van uw betaling
 • Sturen van de nieuwsbrief in het geval u daar toestemming voor heeft gegeven
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: Maken en plannen van afspraken voor consulten. Contact met u opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Ter identificatie wanneer u uw gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Voor het vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Voor het voeren van rechtszaken bij geschillen
 • Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens.

Als de Praktijk vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij gaan hierbij uit van 15 jaar, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Beroepsgeheim
Voor Djoeke Musch als coach en complementair paramedisch therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mailme@djoekemusch.com

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw opgegeven contactgegevens bewaard tot u zich weer afmeldt. Deze contactgegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De nieuwsbrief draait op Mailchimp, daar worden dus ook uw gegevens opgeslagen. Mailchimp gebruikt deze gegevens zodat de Praktijk kan bijhouden hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en plaatst cookies. U kunt hier lezen hoe Mailchimp daar mee omgaat.

Als u uw gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen reageren wij zo snel mogelijk op uw verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door u is gedaan, vragen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailme@djoekemusch.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u of een ander of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met de Praktijk niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over sessies en behandelingen. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mailme@djoekemusch.com dan verwijderen we deze informatie.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20-05-2018

Disclaimer

Door deze website te bezoeken, de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken en/of consulten danwel behandelingen bij de Praktijk te volgen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel alle zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Praktijk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Prakijk garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Praktijk  gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. Via Mail Chimp sturen we u tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). U kunt zich altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vindt u een link waarmee u zich eenvoudig afmeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Praktijk worden aanbevolen. De Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Praktijk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten
De Praktijk behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Praktijk of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
De Praktijk behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

E-mails
De informatie verzonden in e-mailberichten van de Praktijk, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.  De Praktijk staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de Praktijk niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Consulten en behandelingen
De Praktijk staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen te vervangen of buiten te sluiten. Wij adviseren u van elke therapie die u ondergaat, altijd uw (huis)arts op de hoogte te brengen.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als effectieve instrumenten voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Dit betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden noch dat zij in één of meerdere sessie(s) verholpen zullen zijn. Gebruikelijk is dat er meerdere keren aan zaken gewerkt zal worden (gemiddeld 3-5 keer) waarna de effectiviteit van de behandeling/aanpak geëvalueerd zal worden.

Het toepassen van de aangereikte methoden door de cliënt of door de therapeut is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Djoeke Musch is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie of behandeling. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van Djoeke Musch. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Cliënten wordt aangeraden om hun (huis)arts te raadplegen bij medische klachten en problemen.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn  altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt dient van te voren te melden als hij een fysieke- of psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.