Privacy verklaring

De praktijk van mevr. DF Musch, hierna te noemen Djoeke Musch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U kunt Djoeke Musch bereiken onder 06 136 139 66 of via mailme@djoekemusch.com

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Djoeke Musch verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u uw gegevens zelf aan Djoeke Musch verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die door Djoeke Musch worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Gezondheidsgegevens

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die verwerkt worden
Van cliënten die bij Djoeke Musch in sessies/behandeling zijn of zijn geweest, worden de medische en overige gegevens verwerkt zoals aan Djoeke Musch verstrekt via het intakeformulier en tijdens de consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscodes van beroepsverenigingen van toepassing op het werk van Djoeke Musch. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden vastgelegd. Om die reden wordt door Djoeke Musch als volgt omgegaan met uw persoonsgegevens:

Dossierplicht
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Djoeke Musch, als uw behandelend coach/therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. De hoofdregel voor het bewaren van (medische) dossiers staat eveneens in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw vitaliteit, gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies, assessments en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw traject/behandeling noodzakelijk zijn en die Djoeke Musch, na uw expliciete toestemming, eventueel heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Djoeke Musch gaat zorgzaam om met uw persoonlijke en medische gegevens, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende coach/therapeut heeft Djoeke Musch als enige toegang tot uw behandelings- en gezondheidsgegevens.

Slechts in bijzondere gevallen kunnen uw behandelings- en gezondheidsgegevens ook gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als doorverwezen bent door een andere zorgverlener en de behandelingen zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens Djoeke’s afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Dossiervorming
 • Afhandelen van uw betaling
 • Sturen van de nieuwsbrief in het geval u daar toestemming voor heeft gegeven
 • Om u te kunnen bellen of mailen als dat nodig is om dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: Maken en plannen van afspraken voor consulten. Contact met u opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Ter identificatie wanneer u uw gegevens wilt verwijderen of aanpassen
 • Voor het vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst
 • Voor het voeren van rechtszaken bij geschillen
 • Als Djoeke Musch daartoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor haar belastinggegevens.

Als Djoeke Musch vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Djoeke Musch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij gaat hierbij uit van 15 jaar, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Beroepsgeheim
Voor Djoeke Musch als coach en complementair paramedisch therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging
Djoeke Musch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via mailme@djoekemusch.com

Nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw opgegeven contactgegevens bewaard tot u zich weer afmeldt. Deze contactgegevens worden gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. De nieuwsbrief draait op Mailchimp, daar worden dus ook uw gegevens opgeslagen. Mailchimp gebruikt deze gegevens zodat Djoeke Musch kan bijhouden hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en plaatst cookies. U kunt hier lezen hoe Mailchimp daar mee omgaat.

Recht van inzage
Als u uw gegevens wilt inzien, laten aanpassen of verwijderen reageert Djoeke Musch zo snel mogelijk op uw verzoek, altijd uiterlijk binnen een maand.
Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door u is gedaan, vraagt Djoeke Musch u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mailme@djoekemusch.com

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Djoeke Musch en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Djoeke Musch een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ze van u heeft in een computerbestand naar u of een ander of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan Djoeke Musch weten. Mocht u er samen met Djoeke Musch niet  uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over sessies en behandelingen. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding. Djoeke Musch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers noch cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad zij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat Djoeke Musch zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via mailme@djoekemusch.com dan verwijdert zij deze informatie.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Djoeke Musch worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Djoeke Musch raadt u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30-06-2021

Disclaimer

Door deze website te bezoeken, de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken en/of consulten danwel behandelingen bij Djoeke Musch te volgen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel alle zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Djoeke Musch niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Djoeke Musch garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van Djoeke Musch gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. Via Mail Chimp stuurt Djoeke Musch u tips en nieuws (als u haar daarvoor toestemming heeft gegeven). U kunt zich altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vindt u een link waarmee u zich eenvoudig afmeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Djoeke Musch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de website van Djoeke Musch links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Djoeke Musch worden aanbevolen. Djoeke Musch aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar haar website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Djoeke Musch niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Djoeke Musch behoudt zich het recht voor de op of via haar website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

E-mails
De informatie verzonden in e-mailberichten van Djoeke Musch, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.  Djoeke Musch staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Djoeke Musch niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Consulten en behandelingen

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als effectieve instrumenten voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Dit betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden noch dat zij in één of meerdere sessie(s) verholpen zullen zijn. Gebruikelijk is dat er meerdere keren aan zaken gewerkt zal worden (gemiddeld 3-5 keer) waarna de effectiviteit van de behandeling/aanpak geëvalueerd en al dan niet gecontinueerd zal worden.

De cliënt dient van te voren te melden als hij een fysieke- of psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats in overleg met en onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.

Djoeke Musch staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen te vervangen of buiten te sluiten. Zij adviseert u van elke therapie die u ondergaat, altijd uw (huis)arts op de hoogte te brengen.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.