Disclaimer

Door deze website te bezoeken, de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken en/of consulten danwel behandelingen bij Djoeke Musch te volgen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten op deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel alle zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, en daarbij gebruik wordt gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Djoeke Musch niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Djoeke Musch garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van Djoeke Musch gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. Via Mail Chimp stuurt Djoeke Musch u tips en nieuws (als je haar daarvoor toestemming hebt gegeven). U kunt zich altijd op enig moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vindt u een link waarmee u zich eenvoudig afmeldt.

Geautomatiseerde besluitvorming
Djoeke Musch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer de website van Djoeke Musch links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Djoeke Musch worden aanbevolen. Djoeke Musch aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar haar website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Djoeke Musch niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Djoeke Musch behoudt zich het recht voor de op of via haar website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

E-mails
De informatie verzonden in e-mailberichten van Djoeke Musch, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.  Djoeke Musch staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door Djoeke Musch niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Consulten en behandelingen
Djoeke Musch staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen te vervangen of buiten te sluiten. Zij adviseert u van elke therapie die u ondergaat, altijd uw (huis)arts op de hoogte te brengen.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als effectieve instrumenten voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Dit betekent niet dat alle klachten bij iedere cliënt verholpen kunnen worden noch dat zij in één of meerdere sessie(s) verholpen zullen zijn. Gebruikelijk is dat er meerdere keren aan zaken gewerkt zal worden (gemiddeld 3-5 keer) waarna de effectiviteit van de behandeling/aanpak geëvalueerd zal worden.

Het toepassen van de aangereikte methoden door de cliënt of door de therapeut is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Djoeke Musch is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie of behandeling. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van Djoeke Musch. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid. Cliënten wordt aangeraden om hun (huis)arts te raadplegen bij medische klachten en problemen.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt.

De cliënt dient van te voren te melden als hij een fysieke- of psychiatrische aandoening heeft waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties kunnen voorkomen. Behandeling van mensen met een dergelijke achtergrond vindt alleen plaats in overleg met en onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.