Algemene Voorwaarden

Betaling- en behandelvoorwaarden
voor de praktijk van mevrouw D.F. Musch,
Alignmenttherapeut, (Loopbaan)coach, Supervisor en Trainer hierna te benoemen als Djoeke Musch.

1. Voorwaarden
Deze betalings-, traject- en sessievoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle sessies, traject- en behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Djoeke Musch en haar cliënten.

2. Kosten
Vergoeding voor sessies, trajecten en projecten die door Djoeke Musch worden uitgevoerd geschied op basis van factuur en voorafgaand aan haar diensten of contant tijdens de sessies, tenzij anders is overeengekomen. De kosten van sessies met minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Djoeke Musch berekent de bij haar cliënten in rekening te brengen tarieven voor haar diensten, aan de hand van de daarvoor door de beroepsvereniging vastgestelde richtlijnen.

3. Afspraken
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de cliënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie door hem/haar telefonisch te worden afgezegd. Indien niet wordt opgenomen is inspreken op het antwoordapparaat met achterlaten van een telefoonnummer voldoende. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Djoeke Musch zich het recht voor om 100% van het tarief van de voorgenomen sessie bij de cliënt in rekening te brengen wanneer de voor de cliënt gereserveerde tijd niet door een andere cliënt wordt opgevuld. De door of vanwege Djoeke Musch afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De cliënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

4. Gefactureerde betalingen
Indien mondeling is overeengekomen om per bank of giro te betalen dienen de gefactureerde betalingen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, per bankopdracht door de cliënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

5. Vragen, reclamaties en klachtenregeling
Vragen c.q. reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten over de verrichtte sessies en behandeling(en), dient de cliënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Djoeke Musch te richten. Echter, de betalingsverplichting van de cliënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, wanneer de cliënt een klacht indient bij de beroepsvereniging of andere instantie, tenzij de beweerde tekortkoming (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

6. In gebreke blijven
Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, is de cliënt van rechtswege in verzuim en brengt Djoeke Musch de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de cliënt in rekening over de periode dat de cliënt met volledige betaling in verzuim is c.q. blijft.

7. Verzuimregeling
Indien de cliënt in verzuim verkeert, is Djoeke Musch gerechtigd verdere sessies/behandeling op te schorten, of wel van de cliënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere sessies/behandeling zich hiertegen verzet.

8. Incassomaatregelen
Voorts is Djoeke Musch gerechtigd – wanneer de cliënt in verzuim verkeert – incassomaatregelen tegenover de cliënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen alsnog voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 50,00, exclusief omzetbelasting.

KvK 58049215
ING NL27 INGB 0006 367 390 t.n.v. D.F. Musch
BTW NL131 081 548 B02